วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้  บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
เรื่อง  บริโภคผักปลอดสารพิษ  ชีวิตปลอดภัย

กลุ่มสาระการเรียนรู้     การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระสำคัญ                  ความปลอดภัยจากการบริโภค
ตัวชี้วัด           
                    ผู้เรียนเป็นความสำคัญและประโยชน์ของการบริโภคผักปลอดสารพิษและสามารถเลือกซื้อ
ผักปลอดสารพิษ  ซึ่งเป็นการสนับสนุนการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
สาระการเรียนรู้
                    1.  การบริโภคอย่างมีเหตุผล
                    2.  ความสำคัญและประโยชน์ของการบริโภคผักปลอดสารพิษ
                    3.  การเลือกซื้อและบริโภคผักปลอดสารพิษ
วิเคราะห์ความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
                    ง.  1.1            ส.  3.1              ท.  2.1               ต.  3.1
การบูรณาการกับหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
                    1.  ความพอเพียง
                                1.1  ความพอประมาณ
                                                -  พอประมาณกับเวลา
                                                -  พอประมาณกับสถานที่ที่มีจำกัดและสิ่งแวดล้อม
                                                -  พอประมาณกับความสามารถของผู้เรียน
                                                -  พอประมาณกับงบประมาณของผู้เรียน
                                1.2  ความมีเหตุมีผล
                                                -  บริโภคและซื้อผักที่ปลอดสารพิษ
                                                -  รักษาสิ่งแวดล้อม
                                                -  ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
                                1.3  การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
                                                -  สุขภาพร่างกายแข็งแรง
                   2.  คุณธรรมกำกับความรู้
                                2.1  เงื่อนไขคุณธรรม
                                                ความมีสติ  คิดพิจารณาในความเหมาะสมในการเลือกซื้อมาบริโภค
                                2.2  เงื่อนไขความรู้
                                                -  วิธีการเลือกซื้อและวิธีการบริโภคผักปลอดสารพิษ
                                                -  ประโยชน์ของการบริโภคผักปลอดสารพิษ
กิจกรรมการเรียนรู้
                    ขั้นนำ
                                1.  ครูให้นักเรียนร้องเพลง  กินผัก(ปลอดสารพิษ)  แล้วทายปัญญาอะไรเอ่ย?
เป็นภาษาอังกฤษ
                    ขั้นให้ประสบการณ์
                                1.  ครูนำตัวอย่างผักปลอดสารพิษ  และผักที่มีสารพิษมาให้นักเรียนดูและช่วยกันเปรียบเทียบความแตกต่างของผักทั้ง  2  ชนิด  แล้วตอบคำถาม
                                2.  เชิญเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาให้ความรู้แก่นักเรียน  ในเรื่องลักษณะของผัก
ปลอดสารพิษ  และการทำความสะอาดผัก  การเลือกซื้อผักที่ปลอดสารพิษ  ประโยชน์ของการบริโภคผักปลอดสารพิษ
                                3.  แบ่งนักเรียน  กลุ่มละ  4 – 5  คน  ฝึกปฏิบัติการเลือกซื้อ  และการล้างผักที่ถูกวิธี
                                4.  นักเรียนทำใบงานที่  1 และ  2
                                5.  ครูนำเสนอบัตรคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  เกี่ยวกับชนิดของผักให้นักเรียนดูและ
ให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามครู  พร้อมทั้งช่วยกันแปลความหมายของคำศัพท์
                                6.  ครูสุ่มกลุ่มนักเรียนออกมานำเสนอผลงานจากใบงานที่  1  และ  2  ของกลุ่มตนเองให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียน
                    ขั้นสรุป
                                ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องการบริโภคและการเลือกซื้อผักปลอดสารพิษการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มาประยุกต์ใช้กับวิถีชีวิต  จะทำให้มีหลักเหตุผล  รู้จักตนเอง  มีความพอประมาณ  มีความพอประมาณ  และมีภูมิคุ้มกันทำให้สังคมส่วนร่วมมีความสุข